ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος Τμήματος 

Παυλούδη Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια


Αναπληρωτής Πρόεδρος

Μητσόπουλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής


Γενική Συνέλευση

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών και δύο εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο