ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο Τμήμα λειτουργούν σήμερα τρεις θεσμοθετημένες κατευθύνσεις:

 

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ),

Η κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας καλύπτει το γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με την οικονομικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων φυτικής και ζωικής παραγωγής, την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών  επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Καλύπτει επίσης την αειφορική αξιοποίηση φυσικών και άλλων πόρων της υπαίθρου, καθώς και κάθε δραστηριότητα που συνεισφέρει, άμεσα ή έμμεσα, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την εξωστρεφή ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

 Κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) 

Η κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Ζώων και συναφών επιστημονικών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία κυρίως των αγροτικών ζώων, καθώς και των ζώων συντροφιάς. Ακόμη, καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών και γενικότερα την παραγωγή εισροών.

 

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)

Η κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής καλύπτει το πεδίο των γνώσεων που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία του φυτικού κεφαλαίου, την παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης, την εκμετάλλευση, τυποποίηση, συντήρηση και διάθεση των προϊόντων, την παραγωγή και διάθεση γεωργικών εισροών, καθώς και δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής του αγροτικού και αστικού νοικοκυριού. Ασχολείται επίσης με τη διαχείριση, ανάπλαση και προστασία του αστικού, περιαστικού και αγροτικού φυσικού περιβάλλοντος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο