Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

β) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

γ) Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ

Αγγελόπουλος Σταμάτης

Καθηγητής

Τηλ. 231 0013104
E-mail: saggelopoulos@ihu.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ευσταθία Καραγεωργίου

Τηλ. 2310013865

E-mail: info@agro.ihu.gr

 

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 80. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι 18 μήνες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το 35% των διαλέξεων γίνεται εξ΄ αποστάσεως.

ΠΜΣ «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ ΚΑ CODE ECTS ΙΔΡΥΜΑ
1. Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Πολιτική ENVD 510 10 ΔΙΠΑΕ
2. Οικονομία ΦυσικώνΠόρων&Περιβάλλοντος ENVD 520 10 ΔΙΠΑΕ
3. Περιβαλλοντική Ρύπανση και Δράση ENVD 530 10 ΔΙΠΑΕ
4. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων και Αειφορία ENVD 540 10 ΔΙΠΑΕ
Σύνολο ECTS Κοινού Κορμού   40
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ENVD 555 10 ΔΙΠΑΕ
2. Συστήματα Τεχνικής Επιθεώρησης  (ISO 14001) ENVD 565 10 ΔΙΠΑΕ
3. Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον ENVD 575 10 ΔΙΠΑΕ
4. Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Επενδύσεις ENVD 585 10 ΔΙΠΑΕ
5. Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων ENVD 595 10 ΔΙΠΑΕ
6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ENVD 680 20 ΔΙΠΑΕ
Σύνολο ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α   50
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Οικιακή Εξοικονόμηση και Ανακύκλωση ENVD 615 10 ΔΙΠΑΕ
2. Κλιματική Αλλαγή,  Προσαρμογή και Μετριασμός ENVD 625 10 ΔΙΠΑΕ
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Συνείδηση ENVD 635 10 ΔΙΠΑΕ
4. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ ENVD 645 10 ΔΙΠΑΕ
5. Περιβαλλοντικές Δράσεις στην Εκπαίδευση ENDV 655 10 ΔΙΠΑΕ
6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ENVD 680 20 ΔΙΠΑΕ
Σύνολο ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β   50

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-23

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-23

 ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

  ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο