Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Αγροτική Επιχειρηματικότητα,

β) Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή

γ) Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ

Νόττα Ουρανία

Καθηγήτρια

Τηλ. 231 0013319
E-mail: ournotta@ihu.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τσιτουρίδου Σοφία

Τηλ. 2310013910

E-mail: pms.texngeop@agr.teithe.gr

 

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 40. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι 18 μήνες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το 35% των διαλέξεων γίνεται εξ΄ αποστάσεως.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Αγροτική Επιχειρηματικότητα,

β) Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή

γ) Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 40. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι 18 μήνες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το 35% των διαλέξεων γίνεται εξ΄ αποστάσεως.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, αναφέρονται στον επόμενο πίνακα

Κωδικός  Μαθήματος

Μαθήματα

Εξάμηνο

Είδος Μαθήματος

Ώρες/Εβδ.

Π.Μ. – ECTS

Μαθήματα κορμού
(Κοινά μαθήματα  και για τις τρεις ειδικεύσεις)

ΜΤΓ201

Ειδικά Θέματα Γεωργικής Στατιστικής & Πειραματισμού

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΤΓ202

Αειφόρα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής

Α΄

Υ

3

5,0

ΜΤΓ203

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Α΄

Υ

1

2,5

Ειδίκευση: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»

ΜΑE204

Λογιστική Επιχειρήσεων Γεωργίας

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΑE205

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Γεωργοοικονομικές Μελέτες

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΑE206

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Γεωργικές Επενδύσεις

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΑE207

Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΑE208

Οικονομική Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου

Β΄

Υ

4

7,5

Ένα μάθημα (ΕΥ) από τα παρακάτω:

ΜΑE209

Διοίκηση Καινοτομιών και Γεωργική Συμβουλευτική

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΑE210

Συλλογική Επιχειρηματικότητα και  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στη Γεωργία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

Ειδίκευση: «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»

ΜΖΠ211

Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ212

Εφαρμογές της Σύγχρονης Βιοτεχνο­λογίας στη Γενετική Βελτίωση Ζώων

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ213

Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ214

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Ζωική Παραγωγή

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ215

Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ216

Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

Ειδίκευση: «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου»

ΜΦΠ217

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΦΠ218

Καινοτόμες Εφαρμογές στην Φυτοπροστασία

Α΄

Υ

4

7,5

Τέσσερα μαθήματα (ΕΥ) από τα παρακάτω:

ΜΦΠ219

Αειφορική Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ220

Σχεδιασμός Αρδευτικών και Στραγγιστικών Συστημάτων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ221

Σύγχρονες Μηχανολογικές Εφαρμογές στη Συγκομιδή Αγροτικών Προϊόντων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ222

Εκτροφή και Συμπεριφορά Εντόμων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ223

Μηχανισμοί Δράσης Ζιζανιοκτόνων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ224

Προχωρημένη Φυσιολογία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ225

Εναλλακτικές Καλλιέργειες στην Σύγχρονη Γεωργία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

Κοινή υποχρέωση και για τις τρεις ειδικεύσεις

ΜΤΓ226

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄

Υ

30

Σύνολο Π.Μ. – ECTS

16 Ώρες /εβδ.

90

Συμβολισμοί:Υ = Υποχρεωτικό, ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό, Π.Μ. – ECTS = Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΜΣ-Καινοτόμα-Συστήματα-Αειφόρου-Αγροτικής-Παραγωγής-3η_Προκήρυξη-2022-23

Μετάβαση στο περιεχόμενο