Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπονίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ18_10_23

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ-ΠΤΥΧΙΟΥ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΠΑΕ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) έχει ως στόχο να καταρτίζει επιστήμονες-γεωπόνους ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. Ειδικότερα το Τμήμα Γεωπονίας έχει ως στόχο να προάγει μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε επιστημονικά πεδία σχετικά με την Αγροτική Οικονομία, την Ζωική Παραγωγή και την Φυτική Παραγωγή και να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τους παραπάνω στόχους του Τμήματος είναι τα εξής:

Α) Απόκτηση  Γνώσεων

Απόκτηση γνώσεων σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της γεωπονικής επιστήμης (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα).

Ειδικότερα:

Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) καλύπτει το γνωστικό πεδίο της  Επιστήμης της Αγροτικής Οικονομίας και συναφών επιστημονικών κλάδων,  με έμφαση στην οικονομικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων φυτικής και ζωικής παραγωγής, στην οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας  στον αγροδιατροφικό κλάδο. Επίσης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες και φορείς του αγροτικού τομέα. Ακόμη καλύπτει την κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η Κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Ζώων και συναφών επιστημονικών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων, των υδρόβιων ζώων, καθώς και των ζώων συντροφιάς. Ακόμη, καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών και εισροών, την εφαρμογή συστήματος HACCP και ορθών πρακτικών υγιεινής στα σφαγεία. Επίσης την διαχείριση και αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην γεωργική παραγωγική διαδικασία και στην παραγωγή ενέργειας.

Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) καλύπτει το πεδίο των γνώσεων που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία του φυτικού κεφαλαίου και την γενετική του βελτίωση, την παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης και τη μετασυλλεκτική τους διαχείριση, την εκμετάλλευση, τυποποίηση, συντήρηση και διάθεση των προϊόντων, την παραγωγή και διάθεση των γεωργικών εισροών, την αναγνώριση και καταπολέμηση των ασθενειών της φυτικής παραγωγής, τις ιδιότητες του εδάφους και τις βασικές αρχές της λιπασματολογίας, των γεωργικών μηχανημάτων και των συστημάτων άρδευσης και στράγγισης, την διαχείριση των εδαφικών και υδάτινων πόρων. Επίσης τον σχεδιασμό και την διαχείριση του αστικού, περιαστικού και αγροτικού τοπίου.

Β) Απόκτηση Δεξιοτήτων

 1. Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου των γεωργικών επιχειρήσεων και να εκτιμούν την οικονομικότητα αυτών.(ΑΟΕ)
 2. Να συντάσσουν και να αξιολογούν γεωργοοικονομικές μελέτες ανάπτυξης, να εφαρμόζουν στρατηγικές μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του αγροδιατροφικού τομέα και να σχεδιάζουν προγράμματα διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο.(ΑΟΕ)
 3. Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους ζωοτεχνικής διαχείρισης εκτροφών παραγωγικών αγροτικών και υδρόβιων ζώων.(ΕΖΠ)
 4. Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και οδηγίες λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ζωικής προέλευσης και να επιλύουν προβλήματα ζωοτεχνικής διαχείρισης κατά την παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο.(ΕΖΠ)
 5. Να διαχειρίζονται τις καλλιέργειες και να βελτιώνουν το γενετικό υλικό του φυτικού κεφαλαίου, καθώς και να σχεδιάζουν τη μετασυλλεκτική διαχείριση των αγροτικών προϊόντων.(ΦΠ)
 6. Να σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης ασθενειών και βλαβών που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από βιοτικούς παράγοντες και από αβιοτικούς παράγοντες.(ΦΠ)
 7. Να συντάσσουν σχέδια ορθολογικών διαχειριστικών πρακτικών για την διαχείριση των εδαφικών και υδάτινων πόρων.(ΦΠ)
 8. Να χρησιμοποιούν το σχεδιαστικό πρόγραμμα autocad στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής τοπίου.

Γ) Απόκτηση Ικανοτήτων

 1. Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τις έννοιες της διοίκησης και της διαχείρισης της ποιότητας στην παραγωγή και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και την εφαρμοζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινή Αγροτική Πολιτική.(ΑΟΕ)
 2. Να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες και φορείς του αγροτικού τομέα.(ΑΟΕ)
 3. Να επιλύουν προβλήματα ζωοτεχνικής διαχείρισης κατά την παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων. (ΕΖΠ)
 4. Να προσδιορίζουν τα αίτια και να επιλύουν προβλήματα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από τη ζωική παραγωγή και να προτείνουν λύσεις στην αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στη γεωργική παραγωγική διαδικασία και στην παραγωγή ενέργειας. (ΕΖΠ)
 5. Να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών. (ΦΠ)
 6. Να αναγνωρίζουν τα βοτανικά χαρακτηριστικά, τη φυσιολογία και τις καλλιεργητικές μεθόδους των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των οπωροφόρων δένδρων, καθώς και των λαχανοκομικών ειδών. (ΦΠ)
 7. Να αναγνωρίζουν τη χημική σύσταση και την τοξικολογία των γεωργικών φαρμάκων (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα κ.ά.) και να εφαρμόζουν την ορθολογική τους χρήση. (ΦΠ)
 8. Να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.(ΦΠ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο