ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ 10/6/2021

Ενημερώνουμε τους πτυχιούχους που συμπεριλαμβανόσασταν στις λίστες ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στις  10/6/2021  ότι τα πτυχία τους είναι έτοιμα και ο τρόπος παραλαβής αυτών θα είναι παραλαβή από κούριερ με δική στους χρέωση ή διαζώσης παραλαβή από την Γραμματεία του τμήματος με την απόδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση εάν τα παραλάβει άλλο πρόσωπο.

 

Με εκτίμηση

Γραμματεία

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020-21

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 υποβάλλονται από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή Στεγαστικού Επιδόματος.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΧΙSnet.

Πριν προχωρήσουν σε δημιουργία αίτησης για το ακαδ.έτος 2020/21, θα πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020.  Σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

 

Π ρ ο σ ο χ ή !!!  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι ακαδημαϊκές ταυτότητες δεν έχουν τα ακριβή στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους άμεσα καθόσον αιτήσεις  με αναντιστοιχίες σε στοιχεία ταυτότητας  θα

α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι.

 

Στις περιπτώσεις που πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά, αυτά πρέπει μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση  να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

ΤΘ 141

ΤΚ 57 4 00 Σίνδος

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν  στην υπηρεσία μας. Αυτά κατά περίπτωση είναι:

 

 • Εκτυπωμένη η υποβληθείσα αίτηση
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτυπώνεται από το TAXIS)
 • Διαζευκτήριο (συνοδεύεται απαραιτήτως από το Ε1 του γονέα που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος στον δικαιούχο (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

 

Δικαιολογητικά Κυπρίων φοιτητών/τριών

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτυπώνεται από το TAXIS)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας φοιτητή/ήτριας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

 

Για εισόδημα στην Κύπρο

 • Φορολογική βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε γονέα χωριστά και για τον φοιτητή/ήτρια (ακόμη και για μηδενικό εισόδημα)

 

Ιδιοκτησία στην Κύπρο

 • Πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας (ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ) από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κάθε γονέα χωριστά και για τον φοιτητή/ήτρια (ακόμη και για καμιά ιδιοκτησία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 • Σε περίπτωση που το εμβαδόν των κτισμάτων δεν αναφέρεται σαφώς στα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας απαιτείται βεβαίωση από κοινότητα για το εμβαδόν των κτισμάτων
 • Σε περίπτωση που τα κτίσματα συνολικά υπερβαίνουν τα 200 τετρ. μέτρα αλλά βρίσκονται σε περιοχή που ο πληθυσμός είναι μικρότερος από 3.000 κατοίκους απαιτείται βεβαίωση που πιστοποιεί τον πληθυσμό

 

Εισόδημα και περιουσία στην Ελλάδα

 • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή ότι δεν έχει εισόδημα από την Ελλάδα ούτε περιουσία στην Ελλάδα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • Ένορκες βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι οι γονείς δεν έχουν εισόδημα από την Ελλάδα και περιουσία στην Ελλάδα

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Στεγαστικό Επίδομα 2020/21 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 013- 667 ή  2310 013-666.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης, να διαβάσουν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τη σχετική εγκύκλιο στεγαστικού επιδόματος 2020/21.

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος 2020-2021

Επισυνάπτεται η  Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2020-21

ΦΕΚ_ΚΥΑ_29993_Β_31082017

Tropopoiisi KYA Stegastikou

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-22

Βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και στα τρία μαθήματα με σειρά επιτυχίας:

α/α Αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου Γενική Γεωργία Αγροτική Οικονομία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Συνολική βαθμολογία
1. 2440/9-11-2020 16,75 7 10,8 34,55
2. 2414/5-11-2020 10 10 7,5 27,5
3. 2451/11-11-2020 12 6 5,8 23,8
4. 2386/3-11-2020 12 12

 

Από τον παραπάνω πίνακα της βαθμολογίας προκύπτει ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα ώστε να ενταχθεί στο Τμήμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Οι φοιτητές που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020-21 θα πρέπει να συμπληρώσουν στον αντίστοιχο σύνδεσμο τα μαθήματα στα οποία θέλουν να εξεταστούν σύμφωνα με τη δήλωση που έχουν ήδη κάνει στο ΠΥΘΙΑ κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21  μέχρι την Πέμπτη 10/6/2021.

ΠΠΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Τεχνολόγων  Γεωπόνων ΤΕΙ (εισαγωγή 2013 έως 2018) https://forms.gle/z12kSC4FUdSNfj3PA
Φυτική Παραγωγή ΤΕΙ (εισαγωγή 1992 έως 2012) https://forms.gle/n2Z2vtWcjKMWb5Jf6
ΔΓΕ/ΑΑΔΑΕ ΤΕΙ (εισαγωγή 1992 έως 2012) https://forms.gle/TagAfqnbjZUdC31SA
Ζωική Παραγωγή ΤΕΙ (εισαγωγή 1992 έως 2012) https://forms.gle/RE94R4xa6tbbqACq8
Γεωπονία ΔΙΠΑΕ https://forms.gle/CMb47dXhVeCi42zJ6

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα πρέπει:

 1.  Να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης.
 2. Να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης.
 3. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς username, password εξ αποστάσεως εξέταση
 4. Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους.
 5. Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα  και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα  την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Ο φοιτητής που δεν  έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις.
 6. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
 7. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο) που θα καταθέσουν  στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης ώστε μην θεωρηθεί ηθελημένη αποχώρηση από την εξέταση και να τους επιτραπεί η επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής.  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής σύνδεσης η εξέταση του φοιτητή θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη εξεταστική.

Tα δικαιολογητικά των Κυπρίων Φοιτητών για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019/20

“Tα δικαιολογητικά των Κυπρίων Φοιτητών για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019/20  μπορούν να σταλούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο Σίτισης) μέχρι 30/9/2020.

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,    Τ.Κ. 57 400  Σίνδος Θεσσαλονίκη

Δείτε συνημμένα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 4452/2017 οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Ως εκ τούτου, οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις αντιστοιχήσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ με το Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ. καθώς και τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4610/2019 δικαίωμα για την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου έχουν οι ενεργοί φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο έως και το 12ο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει με όλες τις υποχρεώσεις του για τη λήψη πτυχίου Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ.

Οι αιτήσεις, όσων επιθυμούν, θα κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος έως 15/9/2019.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΠΑΕ